ترک گناه

- کنترل گوش: باید از شنیدنى‏هایى که ممکن است به حرام منجر شوند وزمینه‏ساز حرام هستند پرهیز شود. مانند نوار موسیقى، صداى شهوت‏انگیزنامحرم و.
-
ترک مصاحبت با دوستان ناباب: دوستانى که باعث مى‏شوند انسان مزه گناه را مزمزه کند، در واقع دشمن هستند و باید از آنها پرهیز کرد.
ازامام سجاد (ع) نقل شده: «النهى عن مصاحبة خمسة و محادثتهم و مرافقتهم فىطریق و هم الکذاب والفاسق والبخیل والاحمق والقاطع لرحمه حضرت از همراهى وسخن گفتن و رفیق بودن با پنج کس را نهى فرموده: کذاب، گناهکار، بخیل، احمقو کسى که قطع رحم کرده است»،
البته اینها از مهمترین زمینه‏هاى گناه هستند که باید ترک شوند ولى کلًا هر چیزى که زمینه گناه را فراهم مى‏کندباید ترک شود.
2-
ترک فکر گناه: ترک زمینه گناه سهم به سزایى در ترک فکر گناه دارد ازاین‏روهر چه بیشتر و دقیقتر زمینه گناه ترک شود فکر گناه کمتر به سراغ انسانمى‏آید. این فکر گناه است که شوق در انسان ایجاد مى‏نماید و بعد از شوقاراده‏ى عمل سپس خود گناه محقق مى‏شود، مسلما تا اراده و شوق و میل نسبتبه کارى نباشد انسان مرتکب آن کار نمى‏گردد.
3-
اشتغال به برنامهشبانه‏روزى: حتما باید شبانه‏روز خود را با برنامه‏ریزى صحیح و متناسب وضعروحى و جسمى خود پر کنید و هیچ ساعت بیکارى نداشته باشید تا نفس شما رامشغول کند. در اوقات بیکارى وسوسه‏هاى نفس و شیطان به سراغ انسان مى‏آید واو را به فکر گناه و سپس به خود گناه مى‏کشاند قال امیرالمؤمنین على (ع): «ان هذه النفس لامارة بالسوء، فمن اهملها، جمحت به الى المآثم براستى وحقیقت که این نفس (انسانى) پیوسته و مرتب به بدى امر مى‏کند در نتیجه هرکس آن را به خود واگذارد (و به کارى نگمارد) نفس او را به سمت گناهانمى‏کشاند»،
4-
روزه گرفتن: روزه گرفتن قواى حیوانى و شهوانى انسانرا تضعیف مى‏کند اگر قواى شهوانى ضعیف گشت قهرا فکر گناه هم کم‏رنگمى‏شود. عن ابى جعفر (ع) قال: «اذا شبع البطن طغى هرگاه شکم پر شود طغیانمى‏کند،
مفهومش این است اگر شکم بر نشود طغیان نمى‏کند و بهترین قسم جوع و گرسنگى همان روزه گرفتن است.
تذکراین نکته بسیار ضرورى است که اولًا: روزه نباید براى بدن ضررى داشته باشدوگرنه شرعا حرام است. ثانیا: براى کارهاى روزمره مخل نباشد. ثالثا: اگر نهمضر بود ونه مخل فقط روزهاى دوشنبه و پنج‏شنبه باشد نه بیشتر ولى در هرصورت اگر براى روزه گرفتن عذرى است مورد بعدى یعنى ورزش دو برابر شود.
5-
ورزش: هر روز ورزش لازم است البته آن ورزش‏هایى باشد که براى بدن ضررىندارد مثل نرم دویدن و نرم طناب زدن و انجام حرکت‏هاى کششى و اگر براىروزه گرفتن عذرى هست زمان ورزشى دوبرابر شود مثلًا از بیست دقیقه به چهلدقیقه افزایش یابد.

6- فکر در مرگ: این یکى دیگر از چیزهاى بسیار مفید است که فکر گناه را یااز بین مى‏برد و یا کم مى‏کند که این به شدت و ضعف فرو رفتن در فکر مرگبستگى دارد اگر انسان با این واقعیت انس بگیرد و مردن را باور دل سازدنقشى سازنده و بالا برنده دارد. قال امیرالمؤمنین على (ع): «اذکروا هادماللذات و منغص الشهوات و داعى الشتات یاد کنید (مرگ را) درهم کوبنده لذاترا و تیره و تلخ کننده شهوات را و دعوت کننده جدایى‏ها را»،
یادمرگ دل را از تعلق به شهوات جدا مى‏سازد و انسان را از گناه و فکر گناهباز مى‏دارد آنچه که بسیار مهم است این است که اولًا این فکر هر روز ومستدام باشد اگر شبانه‏روزى نیم‏ساعت باشد کافى است ثانیا در مکان خلوتىباشد مخصوصا اگر آن مکان خلوت خود محیط قبرستان باشد به هر گونه که اینفکر در مرگ با جان عجین شود و باور دل گردد بسیار مطلوب است مثلًا یکى ازکیفیت‏هاى فکر در مرگ را یکى از بزرگان چنین مى‏فرمود: تمام خاطرات تلخ وشیرین گذشته را در حد امکان مثل یک فیلم از ذهن بگذراند و به خود بباوراندکه همه اینها گذشت و چند روز باقى مانده عمر هم مى‏گذرد لحظات جان دادن،وقتى که خویشان و نزدیکان را رها مى‏سازد و از تمام تلخ و شیرینى‏ها وداعمى‏کند و همه و همه را به خوبى تأمل کند تا دل بلرزند و چشم بگرید.
سخنآخر این است که این دستورات وقتى نتیجه مى‏بخشد که هر چه دقیق‏تر به آنعمل شود زمان نتیجه آن بستگى به شرایط و خصوصیات افراد دارد، ازاین‏روپى‏گیر زمان نتیجه نباید بود فقط هم و غمّ صرف عمل به دستورات شود.

 

(التماس دعا)

/ 0 نظر / 45 بازدید